Lepatriinud aastast 1980

Lasteaedade ühendamine

HARJU MAAKOND ANIJA VALLAVOLIKOGU O T S U S

Kehra 14.12.2017 nr 16

Kehra linnalasteaed „Lastetare“, lasteaed „Lepatriinu“ ja Alavere lasteaed „Mõmmila“ ühendamine
Vabariigi Valitsuse 23.12.2016 määruse nr 151 „Aegviidu valla ja Anija valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine alusel moodustus 21.10.2017 Anija ja Aegviidu valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Anija vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane. Haldusreformi seaduse § 16 lõike 2 järgi lähtutakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse põhimääruse kehtestamiseni ühinemislepingus kokku lepitud ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse põhimäärusest. Anija ja Aegviidu Vallavolikogud kinnitasid 10.11.2016 ühinemislepingu, mille punkti 5.2 alusel lähtutakse Anija valla põhimäärusest kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Anija valla põhimääruse kehtestamiseni. Ühinemislepingu punkti 4.6 alusel kasutavad valla ametiasutused kuni volikogu poolt haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse vapi ja lipu kinnitamiseni seni kasutusel olnud Anija valla sümboolikat. Eeltoodust lähtudes ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 33 lõike 1 ja lõike 2 punkti 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, Anija valla põhimääruse § 57 lõike 2 alusel ning arvestades Anija Vallavalitsuse ettepanekuga, Anija Vallavolikogu

o t s u s t a b:
1. Ühendada Anija Vallavalitsuse hallatavad asutused Kehra linnalasteaed „Lastetare“ registrikood 75013121, lasteaed „Lepatriinu“ registrikood 75024751 ja Alavere lasteaed „Mõmmila“ registrikood 75024745 ja moodustada nende baasil uus hallatav asutus nimega Anija Valla Lasteaiad, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad oma tegevuse.

2. Asutada Anija Vallavalitsuse hallatav asutus „Anija Valla Lasteaiad“ alates 01.07.2018.

3. Anija Vallavalitsusel korraldada punktis 1 ja 2 nimetatud tegevused.

4. Anija Vallavalitsusel esitada uue asutuse „Anija Valla Lasteaiad“ põhimäärus volikogule kinnitamiseks.

5. Anija Vallavalitsusel teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, lasteasutust ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega. 6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Jaan Oruaas Volikogu esimees

Lasteaia uudised

Sündmused lasteaias

<< märts 2019 >>
ETKNRLP
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  • Teater
    19. märts 2019 ; 11:30 - 12:00