Lepatriinud aastast 1980

Kodukord

LASTEAED LEPATRIINU KODUKORD

 

 • Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
 • Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
 • Lasteasutuse kodukorra koostab lasteaia juhtkond ja selle kinnitab hoolekogu.
 • Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

LASTEAIA PÄEV

 • Lasteaed on avatud kell 7:00 – 19:00
 • Rühmad töötavad päevakava ja tegevuskava alusel, mis on koostatud laste ealistest vajadustest lähtuvalt. Rühma päeva- ja tegevuskavaga saab tutvuda rühmas.
 • Igapäevaseid õppe- ja kasvatustegevusi planeeritakse rühma õppeaasta tegevuskava ja lasteaia õppekava järgi. Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteaia õppekava, arengukava ja tegevuskavaga (õppealajuhataja kabinetis). Lasteaed on suletud riigipühadel. Kollektiivpuhkuseks on lasteaed suletud juulis.

LAPSE LASTEAEDA TOOMINE, KOJUVIIMINE JA PUUDUMINE

 • Lapse lasteaeda toomine ja kojuviimine toimub lapsevanemale sobival ajal arvestades rühma päevakava. Lapsevanematel tuleb lapse lasteaeda toomisel ja kojuviimisel järgida rühma päevakava nii, et see ei häiriks laste toitlustamist, uinakut ja õppetegevusi.
 • Soovime, et laps tuuakse lasteaeda õigeaegselt, see tähendab:
  • kui laps sööb hommikueinet, siis hiljemalt viis minutit enne söögi algust
  • kui laps ei söö hommikueinet, siis hiljemalt kümme minutit enne kella üheksat, sest õpetajal on vaja rühma organiseeritud õppetegevusega õigeaegselt alustada.
 • Palume lapsele tulla järgi hiljemalt kell 18:45, et laps jõuaks riietuda ja lasteaiast sulgemisajaks lahkuda.
 • Lapse turvalisust silmas pidades annab lapsevanem lapse hommikul isiklikult üle rühma töötajale olenemata lapse vanusest ning järele tulles võtab lapse rühma töötajalt. Kui te tulete lapsele järele, kontakteeruge ilmtingimata rühmaõpetajaga. Rühma õpetaja vastutab lapse eest seni, kuni lapsevanem on võtnud lapse ja teatanud õpetajale lasteaiast lahkumisest.
 • Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat. Kui lapse toob lasteaed ja viib koju õde või vend, siis lapsevanem peab vähemalt kord nädalas käima rühmas, et kohtuda õpetajaga. Lasteaia lapsed ei tohi lasteaiast üksi koju minna.
 • Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema poolt määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või lapsevanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduse järgi.
 • Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kell 9:00 kui laps puudub, haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Lapsevanem saab teate edastada helistades rühmatelefonile või lasteaia üldtelefonile: direktor, õppealajuhataja – 608 5744, 555 62 067, 555 62 061.
 • Palun teavitage rühmaõpetajaid oma kontaktandmete muutumisest (telefoninumber, e-mail, aadress).

LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

 • Vanem informeerib lasteasutuse direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
 • Rühmaõpetajale ei ole lubatud lasteaeda vastu võtta last, kellel on palavik, kõht lahti, silmapõletik, pedikuloos (täid). Ka köha ja nohu on haigused, mis kanduvad lapselt lapsele ja vajavad ravi.
 • Rühmaõpetajal on keelatud anda lasteaias lastele ravimeid (v.a. esmaabi), ega luba ka lastel neid iseseisvalt sisse võtta.
 • Lapse haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelvalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
 • Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.
 • Lasteaeda tuleb puhas, korrastatud välimuse ja tervete riietega laps (k.a. jope lukud). Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
 • Lapsel on lasteaias kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu + kilekott.
 • Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke peakate, mis kaitseb last päikese eest.
 • Jahedamal perioodil andke kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist (soovitavalt labakindad, sõrmikud neile, kes oskavad neid iseseisvalt kätte panna).
 • Rühmatoas on lapsele vajalikud vahetusjalanõud ja mugav riietus.
 • Liikumistundideks on lapsele vajalik spordiriietus ( T – särk, põlvpüksid või retuusid). Pikad juuksed soovitame liikumistundideks kinni panna.
 • Riideid ja jalanõusid on soovitav märgistada, et ära hoida asjade kadumist ja vahetusse minemist.
 • Lasteaias viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Talvel käivad õues 2-3 a. lapsed kuni -10 °C aiarühma lapse kuni -18 °C.
 • Kui laps ei söö lasteaias täispäeva ( hommikusöök, lõuna või oode ), on vaja esitada sellekohane avaldus iga õppeaasta alguses.
 • Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäeva. Sünnipäevade tähistamise traditsioonide kohta küsi rühmaõpetajalt.

TURVALISUSE TAGAMINE LASTEAIAS

 • Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 • Laste turvalisuse huvides sulgevad vanemad ja töötajad enda järel värava.
 • Lastele on seatud hoonest ja territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori või õppealajuhataja loal ning lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.
 • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
 • Keelatud on parkida auto lasteaia värava ette (peavärav maja ees), see takistab juurdepääsu lasteaia territooriumile.
 • Lapsel on lasteaeda lubatud kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise ja purunemise eest.
 • Turvalisuse huvides ei ole jalgratastega sõitmine lasteaia õuealal lubatud ning lasteaed ei vastuta lasteaia õuealale jäetud kelkude, rataste, tõukeratase jm esemete eest.
 • Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
 • Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

KOOSTÖÖ

 • Lastevanemate ja õpetajatevaheline meeldiv koostöö on aluseks laste kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut ja loob meeldiva meeleolu terveks päevaks.
 • Palun tutvuda teadetega rühma infotahvlil ja lasteaia kodulehel. Nende kaudu informeerime lapsevanemaid lasteaias toimuvatest sündmustest. Samuti on rühma stendidel tutvumiseks väljapanekud laste käeliste tegevuste töödest ja muudest tegemistest.

LASTEAIA TASU

 • Toidukulu arvestatakse eelmise kuu eest, osalustasu aga sama kuu eest.
 • Arved toiduraha ja osalustasu maksmiseks saadetakse lapsevanema elektronposti aadressile.
 • Tasumine:

Panka – Anija Vallavalitsus,

Swedbank: EE922200001120120102

AS SEB Pank: EE391010002018897002

(kindlasti märkida selgitusse lasteaia- ja lapse nimi!)

 • Tasumise tähtaeg on 14 kalendripäeva.
 • Kui teil on tekkinud lasteaiamaksude tasumisel võlgnevus üle kahe kuu, on lasteaia direktoril õigus teie laps laste nimekirjast välja arvata.
 • Kui laps mingil põhjusel ei käi lasteaias vähemalt ühe kuu ulatuses, siis on lapsevanemal kohustus kirjutada lasteaia direktorile avaldus lapse ajutise lasteaiast puudumise kohta.
 • Makseraskuste korral on võimalik Anija valda sissekirjutatud peredel taodelda Anija Vallavolikogu Sotsiaalkomisjonilt toiduraha maksmisel soodustust.

Küsimuste, murede, probleemide ja ettepanekutega pöörduge alati julgelt rühmaõpetaja, direktori või hoolekogu poole. Teiepoolsed ettepanekud lasteaia töökorralduse suhtes on igal ajal teretulnud.

Meeldivat koostööd soovides Lepatriinu lasteaiapere.

Eda-Mai Tammiste

Direktor

Heaks kiidetud Pedagoogilise nõukogu poolt 09.09.2015

Kinnitatud Lastevanemate Hoolekogu poolt 27.10.2015

Lasteaia uudised

Sündmused lasteaias

<< märts 2019 >>
ETKNRLP
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 • Teater
  19. märts 2019 ; 11:30 - 12:00